top of page
ביקורת חקירתית
Investigative Auditing

רו"ח יאיר שלהב מתמחה בביצוע ביקורת חקירתית, איתור הונאות, תרמיות ומעילות, כימות ההונאות, איתור פרצות והמלצות לסגירתן.

  • ביצוע חקירה עצמאית לאיתור הונאות ותרמיות.

  • עבודת ביקורת לאיתור פרצות והמלצות לסגירתן.

  • סיוע לנושאי תפקיד בחברה להגן על החברה בתחומים אלו.

bottom of page