top of page
 | הערכות שווי  |  חוות דעת כלכליות וחשבונאיות לבתי משפט | ביקורת  חקירתית  |  גיוס הון ומימון

יאיר שלהב רואה חשבון

רו"ח יאיר שלהב – פרופיל מקצועי

השכלה ורקע מקצועי

2004 ואילך    -    בעלים של משרד פרטי לייעוץ כלכלי וחשבונאי.

2003-1987    -    KPMG   סומך חייקין

2003-2000    -    חבר הועדה המנהלת משרד רואי חשבון KPMG סומך חייקין (תוך המשך ניהול סומך חייקין בחיפה).

1995 ואילך    -    שותף מנהל משרד רו"ח KPMG סומך חייקין בחיפה.

1990 ואילך    -    שותף במשרד רו"ח סומך חייקין (חיפה).

1990-1987    -    מנהל המחלקה המקצועית והכלכלית במשרד רו"ח סומך חייקין (תל-אביב).


הוראה ואקדמיה:

2001-1998    -    אוניברסיטת חיפה – ראש מסלול החשבונאות.

1997-1990    -    מרצה באוניברסיטת חיפה, המסלול לחשבונאות (מרצה מן החוץ) – קורסים מתקדמים בחשבונאות.

2019 ואילך  -    חבר הועדה המנהלת שלאוניברסיטת חיפה ויו"ר ועדת הכספים של האוניברסיטה.

תארים אקדמאיים:

1983    -    B.A כלכלה וחשבונאות – האוניברסיטה העברית.
1986    -    M.A מנהל עסקים – מגמת מימון – האוניברסיטה העברית.

חברות בדירקטוריון:

2019 ואילך    חבר דירקטוריון החברה המרכזית למשקאות קלים בע"מ.

2006-2014   יו"ר ועדת ביקורת GCH  חברה בעלת קומפלקסים להצגת סרטי קולנוע   
                        נסחרת בבורסה  הפולנית. (חברת בתי הקולנוע הגדולה באירופה)
2007-2016     יו"ר ועדת ביקורת RONSON חברת יזמות נדל"ן למגורים, פעילה ונסחרת  
                        בבורסה הפולנית . (אחת מארבע יזמיות הנדל"ן הגדולות בפולין)
2010 ואילך     חבר דירקטוריון עד 120 רשת לדיור מוגן (בבעלות חברת הביטוח "הפניקס") 

2010-2011       דירקטור באקסלנס ויו"ר דירקטוריון אקסלנס נשואה ניהול תיקי השקעות. 

2013 ואילך      דירקטור (דח"צ ) במגה אור (חברה ציבורית בישראל).
2016-2019       דירקטור בא.נ. שוהם ביזנס (חברה ציבורית בישראל).

                       

עיסוק מקצועי נלווה:

2001-1998    -    חבר ועדת הבחינות של מועצת רו"ח.
                      חבר בצוות התרגום של כללי החשבונאות הבינ"ל (IFRS )
                      פרסומים מקצועיים שונים.   

 בעל ניסיון בכל הקשור לשינויים מבניים מבנה הון ומימון והפרטות במשק הישראלי, לרבות קשר עם גופים ממשלתיים.

בין השאר יצוינו הפרויקטים הבאים בהם הייתי מעורב:

  • יעוץ למשרד הביטחון ולמשרד האוצר, ליווי ומעורבות מלאה בכל הנוגע למעבר "רפא"ל" מיחידת סמך לחברה ממשלתית.

  • יעוץ לרשות החברות הממשלתיות בכל הנוגע לשינויים מבניים ב"חברת מקורות" ובבעלות על המוביל הארצי.

  • ליווי של רשות החברות הממשלתיות בכל הנוגע להפרטת "חברת אפרידר".

  • ליווי של רשות החברות הממשלתיות בהליך מכירת "פי גלילות".

  • יעוץ לגופים ממשלתיים בכל הנוגע לשינויים מבניים במשק האנרגיה והגז בישראל.

  • שימש במשך מספר שנים כשותף האחראי מטעם KPMG על חברת החשמל לישראל בע"מ ועל פז חברת נפט בע"מ.

  • ראש תחום האנרגיה בKPMG- סומך חייקין.


גיוס הון ומימון.


- ליווי חברות בגיוס הון והנפקות בבורסה (ראשוניות או לא ראשוניות) למשל ביצוע ההנפקה הראשונה לציבור של מניות רמי לוי.
- גיוס מימון בנקאי בהיקפים גדולים מקונסורציום בנקאי, למשל גיוס 95 מיליון ₪ לחברה מתחום קבלנות האלקטרומכניקה.

הערכות שווי


- ביצוע הערכות שווי לחברות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א, כולל הכללתן במלואן בדוחות הכספיים  ופרסומן לציבור עקב מהותיותן,
- חוות דעת הוגנות לביצוע עסקאות עם בעלי שליטה פרסומן והעמדתן לבחינת ציבור בעלי המניות בהצבעתו באסיפה הכללית.

- הערכות שווי לבתי משפט עבור אחד הצדדים או עבור בית המשפט, במסגרת מינויי מבתי משפט בוצעו הערכות שווי של חברות פרטיות                 משמעותיות, גדולות ומורכבות. 
- ביצוע חקירות  כלכליות ו/ או חשבונאיות עבור גופים שונים, מינוי כחוקר או מומחה מטעם בית משפט (כולל איתור נכסים כלכליים בחו"ל). 

SERVICES
bottom of page